Smluvní podmínky užívání služby Expert Property Search

I.         Úvodní ustanovení

Poskytovatelem služby je společnost Property Experts s.r.o., IČ: 03597547, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85736 /dále jen „realitní kancelář“ nebo „poskytovatel“/.

Službou Expert Property Search /dále jen „EPS“/ se rozumí služba spočívající v expertním vyhledávání nemovitostí dle požadavků a potřeb zákazníka, které zákazník za tímto účelem realitní kanceláři sdělí.

Zákazníkem se pro účely těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služby /dále jen „zákazník“/.

Tyto Smluvní podmínky užívání služby Expert Property Search /dále jen „smluvní podmínky“/ jsou součástí veškerých smluv uzavíraných mezi realitní kanceláří a zákazníkem v souvislosti s poskytováním služby EPS, a to v rozsahu, v jakém nejsou smluvní vztahy pro konkrétní případ upraveny písemnou smlouvou o poskytnutí služby uzavřenou mezi realitní kanceláří a zákazníkem. Zákazník je povinen se vždy před uzavřením každé smlouvy vztahující se k poskytnutí služby EPS seznámit s aktuální verzí smluvních podmínek.

II.        Definice služby EPS

Služba EPS má tři úrovně, a to Basic, Standard a Premium. Úroveň Basic je zákazníkům po uzavření Smlouvy o poskytnutí služby poskytována bezúplatně. Úrovně Standard a Premium jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku poskytovatele.

V rámci úrovně Basic je zákazníkům poskytován základní servis, tj. jsou prostřednictvím své e-mailové adresy informováni o aktuálních relevantních nabídkách na trhu a novinkách na realitním trhu. Relevantnost nabídky k požadavkům zákazníka je posuzována realitní kanceláří.

Standard – popis

Premium – popis

III.      Uzavření služby

Realitní kancelář nabízí službu EPS svým zákazníkům prostřednictvím webové stránky www.vyhledaninemovitosti.cz.  Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře umístěného na www.vyhledaninemovitosti/..... je mezi zákazníkem a realitní kanceláří uzavřena smlouva o poskytnutí služby, na základě které se realitní kancelář zavazuje zákazníkovi poskytnout službu EPS ve variantě Basic /dále jen „předmětná smlouva“/. Realitní kancelář je oprávněna za účelem poskytnutí služby využívat zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu, příp. telefonní kontakt zákazníka. 

V rámci poptávkového formuláře zákazník realitní kanceláři sdělí své jméno, svou e-mailovou adresu, v jaké lokalitě hledá nemovitost, jaké jsou jeho nároky na nemovitost a rozsah požadované kupní ceny.

Realitní kancelář se předmětnou smlouvou zavazuje pravidelně vyhodnocovat své nabídkové portfolio a v případě, že nějaká nabídka odpovídá požadavkům zákazníka, zaslat zákazníkovi odkaz na tuto nabídku na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu. Realitní kancelář rovněž může zákazníka upozornit na odpovídající nabídku z portfolia jiných subjektů. Realitní kancelář se uzavřením předmětné smlouvy dále zavazuje zasílat zákazníkovi informační e-mail s novinkami na realitním trhu, jakož i s novinkami nabízenými realitní kanceláří.

V případě, že má zákazník zájem o vyšší úrovně služby, tj. EPS Standard nebo EPS Premium, sdělí tuto skutečnost realitní kanceláři kliknutím na tlačítko „mám zájem o ...“ již při uzavírání předmětné smlouvy. Na základě tohoto požadavku bude zákazník kontaktován realitní kanceláří za účelem sjednání schůzky s  pověřeným spolupracovníkem realitní kanceláře, jejímž účelem bude dojednání podmínek poskytnutí vyšší verze služby a uzavření příslušné smlouvy.

IV.      Cena služby

Služba EPS Basic je zákazníkům poskytována bezúplatně. Zákazník tak není povinen v této souvislosti k platbě jakýchkoli záloh.

Cena služby EPS Standard a EPS Premium bude určena na základě ceníku poskytovatele platného ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí vyšší verze služby. Způsob úhrady bude v takovém případě určen vždy v rámci dané smlouvy.

V souvislosti s užíváním služby EPS nevznikají zákazníkovi žádné zvláštní náklady na komunikaci na dálku vyjma běžných poplatků poskytovatelům telekomunikačních služeb. Zákazníkovi v souvislosti s využitím služby EPS nevznikají žádné další náklady, které by nebyly zmíněny v rámci těchto smluvních podmínek nebo na které by se tyto smluvní podmínky neodkazovaly.

V souvislosti s užíváním služby EPS nevznikají zákazníkovi na území České republiky žádné zvláštní poplatkové, daňové ani jiné obdobné povinnosti, o kterých by poskytovatel věděl.

V.        Dodání služby

Služba bude zákazníkovi poskytována průběžně v závislosti na množství relevantních nabídek na trhu a v závislosti na množství novinek dotýkajících se realitního trhu. To neplatí, určí-li zvláštní smlouva uzavřená mezi realitní kanceláří a zákazníkem jinak.

Služba bude zákazníkovi poskytnuta prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy zákazníka, kterou sám zákazník realitní kanceláři poskytne, neurčí-li smlouva uzavřená mezi realitní kanceláří a zákazníkem jinak.

VI.      Odpovědnost

Zákazník uzavřením předmětné smlouvy bere na vědomí, že realitní kancelář negarantuje aktuálnost nebo kvalitu nabídek z portfolia jiných subjektů obsažených v informačních e-mailech, které zákazník v rámci plnění služby EPS Basic obdrží.  

Obdržení informací o nabídce neznamená rezervaci nemovitosti ve prospěch zákazníka ani jinou garanci dostupnosti nabízené nemovitosti.

VII.     Doba trvání smlouvy

Předmětná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to až do chvíle, kdy ji zákazník vypoví zasláním oznámení na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele eps@propertyexperts.cz

VIII.   Další ujednání
 Předmětná smlouva svým charakterem nenaplňuje definici „smlouvy o realitním zprostředkování“ nebo „realitní smlouvy“ dle § 2 písm. c) a d) zákona č. 39/2020 o realitním zprostředkování v platném znění, tj. přímo nevede k uzavření realitní smlouvy ani se nejedná o smlouvu o nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo používat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor.

IX.      Informace o zpracování osobních údajů

Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. V této souvislosti má poskytovatel postavení správce osobních údajů. Poskytovatel zpracovává rovněž další údaje nemající charakter osobních údajů typu informací o poptávaných nemovitostech /typ požadované transakce, typ nemovitosti, lokalita, cena/. Veškeré tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění účelu uzavřené smlouvy.

Zákazník dále bere na vědomí, že v rámci plnění povinností převzatých v rámci plnění smlouvy mu budou ze strany poskytovatele zasílány informační e-maily s novinkami na realitním trhu tak, aby zákazník disponoval aktuálními informacemi a mohl v plném rozsahu využít možností, které realitní trh nabízí.

Poskytovatel upozorňuje zákazníka na tato práva zákazníka, která mu vznikají v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů při poskytování služby EPS: 

  • Právo přístupu: zákazník může kdykoli požádat poskytovatele o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby. Poskytovatel má v takovém případě povinnost bezodkladně tuto informaci zákazníkovi poskytnout;
  • Právo podat stížnost: zákazník může podat stížnost k dozorovému orgánu pro domnělé porušení platných právních předpisů, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /www.uoou.cz/;
  • Právo na opravu: zákazník může žádat opravu nepřesných údajů týkajících se jeho osoby;
  • Právo na výmaz: zákazník má právo, aby poskytovatel bez odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, byla-li vznesena námitka proti zpracování a neexistují-li žádné převažující důvody ke zpracování; pokud by byly osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce stanovené platnými právními předpisy;
  • Právo na omezení zpracování: v případě, že zákazník popře přesnost zpracovávaných údajů, je poskytovatel povinen omezit zpracování dotčených osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • Právo na informaci: zákazník má právo být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které poskytovatel provádí a které se jej týkají;
  • Právo vznést námitku: zákazník má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu nezbytnosti zpracování za účelem oprávněného zájmu poskytovatele;
  • Právo na přenositelnost: zákazník má právo osobní údaje, které se jej týkají a jež tento správci poskytl, získat ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, aniž by tomu poskytovatel bránil.

Na žádost předá poskytovatel zákazníkovi informace o přijatých opatřeních nezbytných pro naplnění práv zákazníka jakožto subjektu údajů.

Poskytovatel dále upozorňuje zákazníka, že přijal Zásady zpracování osobních údajů, ve kterých blíže popsal podmínky, za kterých zpracovává osobní údaje, a které jsou dostupné na www.propertyexperts.cz/.....

Svá práva může zákazník uplatnit písemně zasláním požadavku na adresu sídla poskytovatele, tj. Property Experts s.r.o., Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno nebo prostřednictvím e-mailové adresy napiste.nam@propertyexperts.cz

X.        Závěrečná ustanovení

Tyto smluvní podmínky se použijí na veškeré vztahy vznikající mezi provozovatelem a jeho zákazníky při poskytování služby EPS. Nedílnou součástí každé předmětné smlouvy uzavřené v souvislosti se službou EPS jsou tyto smluvní podmínky, nesjednají-li smluvní strany pro konkrétní případ jinak. Ustanovení konkrétní předmětné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem /zejména u služby EPS Standard a EPS Premium/ mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek. V záležitostech neupravených předmětnou smlouvou ani těmito smluvními podmínkami se smluvní vztah řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Uzavřením předmětné smlouvy zákazník výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání předmětné smlouvy.

Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a jeho zákazníky probíhá v českém nebo slovenském jazyce prostřednictvím kontaktních e-mailových adres poskytovatele nebo prostřednictvím telefonních čísel užívaných zástupci provozovatele. Poštovní zásilky lze doručovat na adresu sídla poskytovatele. Poštovní zásilka se považuje za doručenou uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byla odesílatelem předána držiteli poštovní licence k doručení na adresu adresáta.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služby EPS budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem poskytovatele. 

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi poskytovatelem a zákazníky je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.  

Pro vyloučení pochybností poskytovatel uvádí, že není vázán žádným etickým ani jiným obdobným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Tyto smluvní podmínky poskytovatele nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 07. 2020

V Brně dne 30. 6. 2020

Property Experts s. r. o.